echowebstore

Генетични тестове

mammaprint

КОЙ ПАЦИЕНТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТЕСТА ЗА ТУМОР НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА НА ФИРМА AGENDIA?

За максимална полза от теста за тумор на млечната жлеза на фирма Agendia най-подходящи са пациенти в I или II стадий на инвазивен карцином на гърдата, без засегнати лимфни възли или с максимум 3 засегнати с размер на тумора 2-5 см.. За разлика от други подобни генетични тестове този няма други ограничаващи фактори като например статуса на хормоналните рецептори (естрогенови рецептори/прогестеронови рецептори), HER2 или предписаната хормонална терапия.

КАКВО ЩЕ ПОКАЖАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА MAMMAPRINT?

MammaPrint изследва 70 гена за риск от рецидив на тумора, с други думи - каква е вероятността туморът да се завърне след време. Вие ще получите окончателен резултат – дали сте пациент с Висок или с Нисък риск, без неясни или неопределени резултати, каквито често се получават при други тестове. При пациентите с най-често срещания тип карцином на гърдата (позитивни хормонални рецептори, HER2 негативен, незасегнати лимфни възли [ER+ / HER2- / LN -]) Ниският Риск показва 97.8% шанс да няма рецидив в рамките на следващите 5 години с помощта само на хормонална терапия, без да има съществена полза от добавянето на химиотерапия. При пациентите с Висок Риск, лекувани с комбинация от химиотерапия и хормонална терапия, шансът да няма рецидив в следващите 5 години е 94.6%. Резултатите са получени при клиничното проучване MINDACT и представляват средно статистическият риск за рецидив при тези две групи пациенти1. Резултатът Нисък Риск не Ви гарантира, че туморът няма да рецидивира. Резултатът Висок Риск не Ви гарантира, че туморът ще се появи отново. Но тези резултати, заедно с редица други фактори, ще помогне на Вас и Вашия лекуващ лекар да вземете най-доброто решение по отношение на терапевтичния план.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЪМ ПАЦИЕНТ С НИСЪК РИСК?

Резултатите от клиничното проучване MINDACT показват, че ако тестът MammaPrint оценява Вашия риск като нисък, това означава, че при Вас химиотерапията ще даде малък или дори никакъв резултат. Пациентите с Нисък Риск имат средно 2.2% риск за рецидив в рамките на 5 години с помощта само на хормонална терапия (среден риск за рецидив при пациенти с ER+ / HER2- / LN-)1.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СЪМ ПАЦИЕНТ С ВИСОК РИСК?

Ако тестът MammaPrint оценява Вашия риск като висок, това означава, че химиотерапията трябва да бъде част от Вашия лечебен план. Пациентите с Висок Риск могат да бъдат разделени на подтипове, което да подобри още повече лечението. Подтиповете осигуряват допълнителна информация по отношение на вида терапия, която ще повлияе лечението най-добре - хормонална терапия, химиотерапия, Herceptin или комбинация от тях.

КОГА ЩЕ ПОЛУЧА РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕСТА?

Резултатът е готов в рамките на 10 работни дни.

KAКВО ПРЕВСТАВЛЯВА ГЕНЕТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ?

Генетичните тестове изследват специфични гени в тумора, за да установят какво стимулира растежа му. Използването на тестове за оценка на нивото на активност на гените с цел да се изготви план за лечение специално за Вас се нарича персонализирана медицина. Тези тестове се различават от генетичните тестове за наследственост. Преди да изготви Вашия план за лечение, Вашият лекар ще оцени много различни фактори - размер на тумора, наличие на засегнати лимфни възли, стадий на развитие на тумора. Тези фактори, заедно с индивидуалния генетичен профил на тумора, ще помогнат на Вас и Вашия лекар да вземете най-правилното решение за лечение на Вашия специфичен тумор.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ MINDACT И КАКВИ СА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

MINDACT1 е клинично проучване с най-висока степен на достовереност, което променя съществуващите практики за лечение на тумор на гърдата. То позволява на специалистите да преценяват дали техните пациенти ще развият далечни метастази ако не се подложат на химиотерапия. В проучването участват 6693 пациентки с ранен стадий на карцином на гърдата. Те са включени в периода 2007-2011 година и са оценявани въз основа както на стандартните клинични показатели (размер на тумора, статус на лимфните възли, ER/PR/HER статус), така и на резултатите от MammaPrint. Проучването обхваща множество клинично съществени въпроси, но първичният анализ показва, че жени, при които има висок риск предвид клиничните фактори (напр. засегнати лимфни възли, размер на тумора >2cm, втори или трети стадий на заболяването) и са определени като пациенти с Нисък Риск, не са имали клинично значима полза от химиотерапията. В MINDACT резултатите от MammaPrint допринасят за ограничаването на прекомерното приложение на цитостатици при 46% от изследваните жени.

КЪДЕ Е ПРОВЕДЕНО КЛИНИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ MINDACT?

Клиничното проучване е проведено в 112 институции в 9 страни от Европа от Европейската Организация за Изследване и Лечение на Рака (European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC). Организацията е независима и изборът на MammaPrint за тест на проучването е абсолютно независимо решение!

МОЖЕ ЛИ ТЕТСТЪТ ДА БЪДЕ НАПРАВЕН АКО ПАЦИЕНТЪТ Е ЗАПОЧНАЛ ВЕЧЕ ХИМИОТЕРАПИЯ И ТОВА БИ ЛИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕКРАТЯВАНЕТО Й?

Да, пациентът може да се изследва с теста MammaPrint на този етап. Решението да се продължи или да се прекрати химиотерапията ще бъде взето след обстойно обсъждане с неговия лекуващ лекар.

symphony

Symphony 

 Декодиране на рака. 

 

Току що Ви е поставена диагноза рак на гърдата.

Какви са следващите стъпки?

Няма два еднакви тумора ........

Защо тогава лечението да бъде еднакво?

Когато за първи път чуете, че имате карцином на гърдата, в главата Ви ще изникнат много въпроси:

Ще се появи ли отново моят тумор (рецидив)?

Необходима ли ми е химиотерапия?

Необходима ли ми е хормонална терапия?

Какво ще се случи, ако моят тумор не се повлияе от терапията?

Това са подходящите въпроси, които трябва да зададете на своя лекар. С напредването на медицината са създадени тестове, които могат да установят специфичния вид на Вашия тумор, каква е вероятността той да се появи отново и как туморът ще се повлияе от различните терапии.

Какво представлява генетичното изследване?

Генетичните тестове показват какво е поведението на гените на Вашия тумор. Използването на тестове за оценка на нивото на активност на гените с цел да се изготви план за лечение специално за Вас се нарича персонализирана медицина. Тези тестове се различават от генетичните тестове за наследственост.

Преди да изготви Вашия план за лечение, Вашият лекар ще оцени много различни фактори - размер на тумора, наличие на засегнати лимфни възли, стадий на развитие на тумора. Тези фактори, заедно с индивидуалния генетичен профил на тумора, ще помогнат на Вас и Вашия лекар да вземете най-правилното решение за лечение на Вашия специфичен тумор.

Как мога да получа генетичен тест на моя тумор, изготвен специално за мен?

Помолете Вашия лекар да Ви бъде направен генетичен профил на Вашия тумор с помощта на Symphony Breast Cancer тест. Тестът се прави на проба от Вашия тумор, взета по време на операцията, запечатана и съхранена в парафин. Не са необходими допълнителни проби от кръв или тъкани. Представител от нашата фирма може да помогне на Вашия лекар да подготви всичко необходимо.

Какво ще покажат резултатите от теста?

Резултатите се изготвят въз основа на това какво би се случило, ако Вие не се лекувате.Резултатите от теста определят дали Вашият риск показва под 10% шанс за повторна поява на тумора (нисък риск) или имате над 29% шанс за рецидив (висок риск). Комплектът от тестове Symphony осигурява определянето и на молекулярни подгрупи. Всяка една от 4-те подгрупи се повлиява от различни терапии.

Какво означава да съм пациент с нисък риск?

Ако Вашият риск е нисък, това означава, че при Вас химиотерапията ще даде малък или дори никакъв резултат. С помощта само на хормонална терапия Вашият риск ще намалее до около 5% риск от повторна поява.

Какво означава да съм пациент с висок риск?

Ако Вашият риск е висок, това означава, че химиотерапията трябва да бъде част от Вашия лечебен план. Пациентите с висок риск могат да бъдат разделени на подтипове, което да подобри още повече лечението. Подтиповете осигуряват допълнителна информация по отношение на вида терапия, която ще повлияе лечението най-добре - хормонална терапия, химиотерапия, Herceptin® или комбинация от тях.

Как мога да се възползвам от Symphony Breast Cancer Profile?

Symphony MammaPrint е единственият тест, одобрен от Американската Агенция за храните и лекарствата (FDA), който осигурява на Вашия лекар изчерпателна информация. Нещо повече, тестът показва на Вас и Вашия лекар какъв е молекулярния подвид на тумора, което води до възможността да се избере най-доброто специфично лечение за Вас.

Symphony MammaPrint е включен в насоките за клинични практики на Европейското общество за медицинска онкология (European Society for Medical Oncology - ESMO)

Колко време ще отнеме да получа резултатите от Symphony MammaPrint?

Повечето резултати от теста Symphony MammaPrint са готови в рамките на 7 до 10 дни от датата на получаване на пробата от тумора в лабораторията на DiaGenomi.

Резултатите се изпращат до Вашия лекар, за да може той да ги обсъди с Вас и да отговори на Вашите въпроси.

Тестът реимбурсира ли се от НЗОК?

Към настоящия момент НЗОК не реимбурсира генетични тестове.

SYMPHONY може да отговори на Вашите въпроси за рак на гърдата

Комплектът тестове на фирма Agendia, които се провеждат върху тъканните проби от Вашия тумор, са нарича SYMPHONY и включва следните отделни тестове, които отговарят на Вашите въпроси.

„Какъв е шанса карциномът да рецидивира? Необходима ли ми е химиотерапия?”

Тестът MAMMAPRINT може да Ви отговори на тези въпроси.

„Хормоналната терапия носи ли ми допълнителни ползи?”

Тестът TARGETPRINT може да Ви отговори на тези въпроси.

„Налага ли се да ми правят едновременно химиотерапия и хормонална терапия или пък някаква друга комбинирана терапия?”

Тестът BLUEPRINT помага на лекуващия Ви лекар да избере най-подходящата терапия за Вашия тумор.

За повече информация:

 

https://www.facebook.com/SymphonySisterhood

 

http://www.agendia.com/ 

 

myrisq

MyRISQ 

 

MultipleSclerosisRISQ 

 

Вземи МС в своите ръце – контролирай и управлявай развитието на заболяването

Какво е Мултиплена Склероза (МС)

Мултиплената склероза, позната също и като МС, е хронично заболяване, което атакува централната нервна система, т.е. главния мозък, гръбначния мозък и оптичните (очните) нерви.

Нервните влакна са заобиколени от миелин, който осигурява тяхната защита и подпомага провеждането на нервните импулси – с други думи миелинът улеснява разпространението на електрическите импулси от мозъка към цялата нервна система. При пациентите с МС миелинът се разрушава в различни области и това води до образуването на белези (склероза). Поради тази причина Мултиплена Склероза означава „тъкан с белези на много места”. Засегнатите области, в които количеството на миелин е недостатъчно или изобщо липсва се наричат плаки или лезии. Колкото повече тяхното състояние се влошава, толкова повече нараства и възможността нервното влакно да се скъса или увреди сериозно.

Когато нервното влакно е с намален миелин, електрическите импулси, които мозъкът изпраща към определен нерв не протичат гладко. Липсата на миелин води до пълна невъзможност за протичане на импулс. Електрическите импулси представляват „инструкциите”, които мозъкът изпраща към тялото за изпълнение на различни дейности, например да раздвижи мускул. При МС тялото не може да отговори на нарежданията на главния мозък.

Какво представлява MultipleSclerosisRISQ

Мултиплената Склероза (МС) се причинява от комплексното взаимодействие между генетични фактори, инфекциозни фактори и фактори на околната среда. В последните години геномните научни изследвания подобриха нашите разбирания за многофакторната природа на заболяването.  MultipleSclerosisRISQ е изключително сложен ДНК тест, който анализира съвкупността от генетични варианти при диагностицирани МС пациенти. Създаден е с цел да въоръжи пациентите със знание как да контролират и управляват по-добре развитието на своето заболяване.

Резултатите от теста MultipleSclerosisRISQ се интерпретират в зависимост от снетата фамилната анамнеза на пациента, начина му на живот (начин на хранене) и проведените изследвания на кръвната картина.

ЗА КОИ ПАЦИЕНТИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН MultipleSclerosisRISQ

Тестът е създаден за пациенти с вече поставена диагноза мултиплена склероза, които искат да контролират процеса на заболяването като опознаят ефекта на генетичните вариации и тяхното взаимодействие с рисковите фактори на околната среда. Независимо от това, че гените не могат да бъдат променени, тяхното влияние върху хода на заболяването може да бъде повлияно от различните фактори на начина на живот.  MultipleSclerosisRISQ ще ви научи как да ограничите максимално влиянието на рисковите фактори върху развитието на МС.

ЗАЩО ДА ПОИСКАМЕ MultipleSclerosisRISQ

MultipleSclerosisRISQ не може да се използва за поставяне на диагноза МС. Тестът не може да Ви каже дали ще се разболеете от МС или не. Той дава информация за това как да подобрите качеството си на живот като подпомогнете възстановяването и запазването на миелиновата обвивка посредством промяна на стила на поведение и хранене.

Генетичните различия между пациентите водят и до различия в метаболизма на определени лекарствени продукти и хранителни вещества от различните организми.  MultipleSclerosisRISQ оценява генетичните рискови фактори и тези свързани с начина на живот по отношение на метаболитния профил на всеки пациент предвид конкретните взаимодействия между гените и лекарствата (фармакогенетични), както и между гените и храната (нутригенетични).

Тестът Ви дава информация и препоръки как да контролирате различните фактори на начина на живот, така че да подпомогнете възстановяването на миелина. В замяна на това, поддържането на миелиновата обвивка в добро състояние, ще повиши качеството на живота Ви.

КАКВО ЩЕ НАУЧА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТЕСТА – как ще помогне той на моя лекуващ лекар?

Посредством рекласификация на пациентите на молекулно ниво в различни терапевтични подгрупи тестът допринася за подобряване на клиничното лечение на МС. Той позволява индивидуализиране на терапията.

Крайният резултат от MultipleSclerosisRISQ обединява генетичните данни с информацията от клиничните показатели, фамилната анамнеза и начина на живот. Той включва подробни препоръки за подобряване на здравословното състояние, както и персонална хранителна програма.

Вашият лекуващ лекар може да използва информацията, получена от теста за доуточняване на терапевтичната схема. Независимо от това, дали ще промените начина си на живот (хранителен режим, спортуване), зависи само от Вас! Много е важно да изпълнявате препоръките на Вашия лекар.

КАКВО ОТЛИЧАВА MultipleSclerosisRISQ ОТ ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕСТОВЕ

MultipleSclerosisRISQ               Други тестове

Анализ на ДНК

Х

Х

Интегриране на генетика и кръвна картина

Х

 

Анализ на взаимодействието между генетика и хранене

Х

 

Анализ на взаимодействието между генетика и начин на живот

Х

 

Полученият резултат е следствие само на компютърен анализ*

 

Х

Полученият резултат е следствие само на компютърен анализ*

 

Х

Резултатите от теста се интерпретират от лекар специалист***

Х

 

Освен слюнка е необходима информация от въпросника

Х

 

*Резултатите от теста MultipleSclerosisRISQ  частично се получават чрез компютърна обработка. Необходим е анализ и заключение от лекарски екип.

**Различните тестове използват различни данни, в резултат на което оценките на риска (%) се различават до различна степен. Поради това получените резултати не са достоверни и дори могат да се приемат за неетични.

***Повечето генетични тестове не предлагат професионална медицинска консултация и интерпретация на получените резултати.

КЪДЕ И КАК МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ ТЕСТ?

Попитайте Вашия лекар или се обърнете към нас (TOP Pharma Service ). Ние ще Ви насочим към специалист.

Осигурете проба от Вашата слюнка и попълнете въпросника с помощта на медицинската сестра.

Вашата проба за анализ и попълненият въпросник ще бъдат изпратени в офиса на нашата фирма.

След приключване на анализа резултатите от теста ще бъдат изпратени на Вашия лекар. Той ще Ви обясни получените резултати и ще Ви даде препоръки как да контролирате и управлявате развитието на заболяването.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

DiaGenomy гарантира абсолютна конфиденциалност и анонимност на Вашите лични данни. Пробата Ви за слюнка и въпросникът се обозначават с 13-цифрен индивидуален код, който е известен единствено на Вас и Вашия лекар. Само Вие и Вашият лекар получавате достъп до Вашите данни и резултати.

ПОЗВОЛЕТЕ НИ ДА БЪДЕМ ЧАСТ ОТ ВАШЕТО ЗДРАВЕ!