Remsima IV 100 mg

Важна информация:

Remsima IV 100 mg е прах за концентрат за инфузионен разтвор

Един флакон Remsima IV  съдържа 100 mg инфликсимаб (infliximab)*. След разтваряне всеки милилитър съдържа 10 mg инфликсимаб.

Инфликсимаб е химерно човешко-мише моноклонално антитяло от клас IgG1, получено в миши хибридомни клетки чрез рекомбинантна ДНК-технология.

Лечението с Remsima ІV 100 mg трябва да се провежда под контрола на квалифициран специалист в съответната област, с опит в диагнозата и лечението на ревматоиден артрит, възпалителни заболявания на червата, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит или псориазис.

Remsima трябва да се прилага интравенозно. Инфузията на Remsima ІV 100mg трябва да се провежда от квалифициран специалист.

За повече информация, моля обърнете се към лекуващия лекар или медицински специалисти.

Основен доставчик на лекартсвения продукт е “Топ Хоспитал Сървис” ЕАД.

Брошура на продукта

Категория: