RegkironaTM

  • Препаратът RegkironaTM е рекомбинантно човешко IgG1 моноклонално антитяло, идентифицирано от бели кръвни клетки на пациент, който се е възстановил от SARS-CoV-2.
  • Препаратът RegkironaTM е предназначен за лечение на потвърден COVID-19 при възрастни пациенти, които не се нуждаят от допълнителен кислород за COVID-19, и които са изложени на повишен риск от прогресиране до тежка форма на COVID-19.

Какво е RegkironaTM

Брошура за здравни специалисти

  • Препаратът RegkironaTM е рекомбинантно човешко IgG1 моноклонално антитяло, идентифицирано от бели кръвни клетки на пациент, който се е възстановил от SARS-CoV-2.
  • Въз основа на резултатите от клиничните проучвания, RegkironaTM получи разрешение за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). RegkironaTM е разрешено и в Южна Корея, Брази-лия и Индонезия.
  • Препаратът RegkironaTM е предназнчен за лечение на потвърден COVID-19 при възрастни пациенти, които не се нуждаят от допълни-телен кислород за COVID-19, и които са изложени на повишен риск от прогресиране до тежка форма на COVID-19.
Брошура на продукта

Брошура за здравни специалисти

Какво трябва да знаете за RegkironaTM

Информация за пациенти

Препарата RegkironaTM беше идентифициран като потенциално лечение за COVID-19 чрез скрининг на кандидати за антитела, от които показа най-висока ефективност при неутрализиране на вируса SARS-CoV-2. Препарата RegkironaTM блокира свързването на SARS-CoV-2 с ACE2 рецептора и следователно предотвратява навлизането на вируса в човешките клетки.

Препарата RegkironaTM е предназначен за лечение на възрастни с потвърден COVID-19, при които не е необходим допълнителен кислород, и които са с повишен риск от прогресиране на COVID-19 до тежка форма. Препарата RegkironaTM получи разрешение за употреба в ЕС от Европейската агенция по
лекарствата (ЕМА).

Брошура на продукта

Брошура за пациенти

Важна информация
за здравните специалисти

Монография

Препарата Regkirona беше идентифициран като потенциален вариант за лечение на COVID-19 чрез скрининг на кандидати за антитела и подбор на тези, които са показали най-висока ефективност при неутрализирането на вируса SARS-CoV-2.1 Резултатите от глобалните клинични проучвания за препарата Regkirona показаха намален риск от COVID- 19 и значително съкратено време до клинично възстановяване при всички пациенти, включително тези с висок риск от прогресиране до тежка форма на COVID-19. Препарата Regkirona се понася добре, без значителни проблеми с безопасността през целия период на проучването.

Брошура на продукта

Монография

RegkironaTM

Представяне

Препарата блокира навлизането на вируса в клетката и предотвратява влошаването на симптомите и прогресията до тежка форма на COVID-19.

Брошура на продукта

Представяне